VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  Slovensko-francúzska bilingválna sekcia


   

  • Zriadené na základe medzivládnej dohody SR a FR
  • Vyučovanie vybraných prírodovedných predmetov vo FRJ (MAT, FYZ, BIO, CHE)
  • 5- ročné štúdium:
   • 1. ročník: určený na zvládnutie FRJ (20 hod. francúzskeho jazyka týždenne)
   • 2. ročník: začiatok vyučovania MAT, FYZ, CHE vo francúzskom jazyku
   • 3. ročník: začiatok vyučovania BIO vo francúzskom jazyku
   • 4. ročník: maturitná skúška zo SJL a FJL
   • 5. ročník: maturitná skúška z kombinácie dvoch prírodovedných predmetov vyučovaných vo FRJ (MAT, BIO, CHE, FYZ) – písomná forma MS, maturitná skúška z ďalších dvoch vyučovacích predmetov na základe vlastného výberu žiaka – ústna forma MS
  • Benefity:
   • odborná štátnica z FRJ ako súčasť MS
   • osvedčenie o jazykovej spôsobilosti vydané francúzskou stranou (diplom Francúzskej republiky garantujúci odpustenie vstupnej jazykovej skúšky na VŠ vo Francúzsku a frankofónnych krajinách)
   • výmenné študijné pobyty žiakov vo Francúzsku
   • nadštandardná jazyková príprava žiakov
   • vysoká úspešnosť prijatia žiakov na domáce a zahraničné VŠ
   • príprava maturantov schopných plynule ústne i písomne komunikovať v slovenskom, francúzskom a anglickom jazyku v bežnom živote i odbornej praxi s možnosťou využitia nadobudnutých vedomostí pri štúdiu na domácich i zahraničných VŠ.