VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  Premena na európsku školu


   

  Projekt: Premena na európsku školu

   

  xxxxxxxxx

   

  Operačný program: Vzdelávanie

   

  Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

  Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

  Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

  Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 454.036,10 Eur

  Nenávratný finančný príspevok z ESF do výšky: 385.930,69 Eur a zo ŠR do výšky: 68.105,41 Eur

   

  Ciele projektu:

   

  Cieľ projektu: Skvalitniť vzdelávanie na škole inováciou metód, obsahu a rozvojom moderných učiteľských zručností.

  Špecifický cieľ projektu 1: Inovovať obsah a metódy vzdelávania na škole vrátane odbornej prípravy a praxe

  Špecifický cieľ projektu 2: Rozvinúť všeobecno-vzdelávacie aj odborné kompetencie učiteľov

   

  Merateľné ukazovatele projektu:

   

  Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov: 34

  Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu: 34

  Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov: 4

  Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu: 34

  Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu: 340

   

  Aktivity projektu a ich časový rámec:

   

  Hlavné aktivity projektu:

   

  1.1 Inovácia a tvorba učebných textov, materiálov a didaktických prostriedkov, začiatok v marci 2013, ukončenie v júni 2014

  1.2 Aplikácia nových metód, materiálov a didaktických prostriedkov, začiatok v septembri 2013, ukončenie v novembri 2014

  2.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy, začiatok v máji 2014, ukončenie v septembri 2014

   

  Podporné aktivity projektu:

   

  Riadenie projektu: začiatok vo februári 2013, ukončenie v januári 2015

  Publicita a informovanosť: začiatok vo februári 2013, ukončenie v januári 2015