VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva


   

  Projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

   

  xxx

   

  Ciele projektu: 

   

  1. vybudovanie a vytvorenie funkčnej technologickej platformy, ako základu pre elektronický vzdelávací systém,

  2. uvedenie elektronických služieb do prevádzky,

  3. zriadenie a vybavenie digitálnych tried a prispôsobenie digitálneho obsahu,

  4. vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov.

   

  Hlavný cieľ projektu: vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky.

   

  Ide najmä o implementáciu informačného systému s elektronickými službami vybranými v rámci predmetného projektu, zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj o vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Cieľ projektu bude dosiahnutý naplnením špecifických cieľov projektu, ktoré zabezpečí realizácia jednotlivých aktivít projektu.

   

  Špecifické ciele projektu:

   

  1. modernizácia vzdelávacieho procesu s cieľom skvalitniť pripravenosť žiakov končiacich predprimárne, primárne a sekundárne vzdelanie,

  2. implementácia vybraných elektronických služieb pokrývajúcich životné situácie občana súvisiace s prístupom k vzdelaniu a možnosti elektronizácie s nimi súvisiacich procesov MŠVVŠ SR,

  3. prepojenie školského vzdelávania a domácej prípravy žiaka za účasti rodičov a vytvorenie systému eGOV služieb a digitálneho vzdelávacieho procesu,

  4. vytvorenie elektronickej podpory pre procesy vzdelávacieho systému regionálneho školstva, moderného vyučovania a digitálnej triedy.

   

  Vlastné námety školy na projekty využitia tabletov na škole:
   

  Francúzsky jazyk: Jazyková príprava na úrovne B1 a B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky na báze autentických digitálnych dokumentov.

   

  Plán realizačnej fázy: zahŕňa ročníky VI.O - VIII.O osemročného štúdia v rámci každého školského roka.

   

  Výstup aktivity:

   

  1. jazyková úroveň B2 z francúzskeho jazyka pri ukončení štúdia na gymnáziu

  2. maturitná skúška z francúzskeho jazyka na úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného
  rámca pre jazyky

  3. medzinárodná skúška DELF úrovne B1 a B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (uskutočňovaná každoročne v dvoch termínoch v našej inštitúcii na základe medzinárodných zmlúv)

   

  Trvanie realizácie projektu: od 22.11.2013 do 30.9.2015