VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  Výročné správy


   

  Už od roku 2007 môžu rodičia porovnávať školy na základe ich samohodnotiacich výročných správ. Výrazne sa im tým uľahčilo rozhodovanie, ktorá škola je pre ich dieťa najlepšia. Od 1. februára 2006 majú na základe vyhlášky Ministerstva školstva SR všetky základné a stredné školy a školské zariadenia povinnosť vypracovať správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. Školy ich musia predložiť vždy za predchádzajúci školský rok na vyjadrenie rade školy a na schválenie zriaďovateľovi do konca septembra príslušného kalendárneho roka. Následne musia byť najneskôr do 31. decembra zverejnené.


  Rodičia sa zo správy napríklad dozvedia:

  1. základné údaje o škole alebo školskom zariadení (názov, adresa, zriaďovateľ, vedenie, kontakt...),
  2. údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a o následnom prijatí do školy,
  3. aká je úspešnosť absolventov na trhu práce alebo pri prijímaní na ďalšie štúdium,
  4. koľko peňazí dostala škola zo štátneho rozpočtu a aké príspevky vyberá od rodičov,
  5. počet zamestnancov a ich kvalifikovanosť, informácie o ich ďalšom vzdelávaní,
  6.údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie,
  7. aké ciele si škola alebo školské zariadenie stanovilo v koncepcii rozvoja na príslušný školský rok a ako ich splnilo,
  8. v ktorých oblastiach škola dosahuje dobré výsledky a v ktorých je treba úroveň zlepšiť, vrátane návrhov opatrení,
  9. aké podmienky výchovy a vzdelávania škola poskytuje (priestorové, materiálno-technické, psychohygienické...).


   

   

  Správa o hospodárení za rok 2019 (pdf)

  Správa o hospodárení za rok 2018 (pdf)

  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2018/2019 (pdf)

  Správa o hospodárení za rok 2017 (pdf)

  Súvaha 2017 (pdf)

  Výkaz ziskov a strát 2017 (pdf)

  Správa o hospodárení za rok 2016 (pdf)