VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  Školskí koordinátori  Podľa § 153 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonníka práce) v znení neskorších predpisov sa zamestnávateľ stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. Zodpovednosť vedúceho pedagogického zamestnanca – riaditeľa za ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov vyplýva aj z § 5 ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
   
  Pedagogickým zamestnancom – špecialistom je triedny učiteľ, výchovný poradca, kariérový poradca, uvádzajúci pedagogický zamestnanec, vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru, koordinátor informatizácie, iný zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom, napríklad poradca pre vzdelávanie prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, špecialista na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, cvičný pedagogický zamestnanec, koordinátor prevencie.
   
  Odborným zamestnancom – špecialistom je uvádzajúci odborný zamestnanec, supervízor, iný zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom napríklad koordinátor prevencie, výchovný poradca, kariérový poradca.
   

  Prehľad školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní, vedúcich študijných odborov na našom gymnáziu: 

   

  Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní pre maturitnú skúšku: Mgr. Mária Vargová
  Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní pre ŠkVP:  Mgr. Františka Kendrová a Mgr. Zina Pavlovová
  Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní pre profesijný rozvoj: Mgr. Zina Pavlovová
  Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní pre výchovu k manželstvu, rodičovstvu a zdravej životospráve: RNDr. Radka Riečanová
  Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní pre prevenciu drogových závislostí a iných sociálno - patologických javov: Mgr. Miriam Nohajová - Frištiková                                                                       
  Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní pre environmentálnu výchovu: Mgr. Elena Bozuľová                                      Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní pre žiacku školskú radu: Mgr. Ľubica Fedorová                                    Vedúci študijného odboru 7902J - 74 - bilinngválne štúdium slovensko - francúzska sekcia: Mgr. Matej Piroh
  Vedúci študijného odboru 7902J - 74 - bilinngválne štúdium slovensko - ruská sekcia: Mgr. Adriana Lauffová