VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  Profil školy


   

  Gymnázium  M. R. Štefánika patrí medzi najstaršie stredné školy na východnom Slovensku, do roku 1858 bolo jedinou strednou školou v Košiciach a do roku 1918 jediným klasickým gymnáziom v tomto meste.
   

  Popri existujúcom 4-ročnom gymnaziálnom štúdiu vznikla dňa 1. septembra 1991 na pôde Gymnázia Kováčska 28 v Košiciach bilingválna slovensko-francúzska sekcia, ktorá významne ovplyvnila ďalší kvalitatívny vývoj školy. Stalo sa tak na základe medzivládnej dohody uzavretej medzi Francúzskom a vtedajším Československom. Základným cieľom uvedenej dohody bolo pripraviť budúcich odborníkov pre spoluprácu s Francúzskom v oblasti kultúrnej, ekonomickej a spoločenskovednej. V rámci náročného štúdia si žiaci pod vedením kvalifikovaných profesorov, pripravovaných v SR i vo Francúzsku, osvojujú francúzsky jazyk, absorbujú vedecko-technické poznatky v tomto jazyku, do hĺbky sa oboznamujú s literatúrou, kultúrou a spoločensko-vedným životom vo Francúzsku a frankofónnych krajinách. Bilingválna sekcia takto spája dve kultúry, ktoré umožňujú mladým ľuďom mnohostrannejšie poznávanie života a umocňujú tvorivý rozvoj vlastnej osobnosti. 

  1. septembra 1998 začalo na našej škole svoju činnosť 8-ročné gymnázium s rozšírenou výučbou cudzích jazykov (francúzsky jazyk, anglický jazyk). V rámci francúzskych konverzácií sa v sexte a septime vyučujú francúzske reálie (geografia a história) a v oktáve ekonómia.

  3. apríla 2000 bol za prítomnosti prezidenta Rudolfa Schustera a francúzskeho veľvyslanca na Slovensku J. E. G. Vaugiera škole zapožičaný čestný názov Gymnáziuim M. R. Štefánika na pamiatku astronóma, politika a vojaka Milana Rastislava Štefánika.

  Od školského roku 2016/2017 sú žiaci prijímaní aj do novozriadenej slovensko-ruskej bilingválnej sekcie.