VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  Predmetové komisie


   

  Pre správne fungovanie školy ako integrovaného celku a pre napĺňanie jej vzdelávacej a výchovnej funkcie je dôležité nielen vedenie školy, ale aj učitelia a ich participácia na rozhodovaní. Nástrojom podieľania sa na rozhodovaní sú aj predmetové komisie. Predmetová komisia je metodickým orgánom riaditeľa školy a plní funkciu pomocného výchovno-vzdelávacieho orgánu školy. Predmetové komisie zriaďuje riaditeľ školy.

   

  Na našej škole pôsobia tieto predmetové komisie:

   

  PK anglického jazyka a nemeckého jazyka - Mgr. Silvia Krížeková

   

  PK slovenského jazyka a literatúry a dejepisu a výchovných predmetov - Mgr. Ľubica Fedorová

   

  PK geografie a občianskej náuky - Mgr. Iveta Vrtišová

   

  PK francúzskeho jazyka - Mgr. Františka Kendrová

   

  PK telesnej výchovy a KOŽAZ - Mgr. Jozef Bojčík

   

  PK matematiky, informatiky, fyziky, biológie a chémie - Mgr. Viera Lukáčová

   

  PK ruského jazyka - Mgr. Adriana Lauffová

   

  PK francúzskeho jazyka a literatúry - MVDr. Vladimír Gajdoš