VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  Žiacka školská rada


   

  Čo je žiacka školská rada (ŽŠR)

  ŽŠR reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. Je to štruktúra, ktorá poskytuje možnosť získania praktických skúseností participatívneho alebo angažovaného demokratického občianstva v konfrontácii s deklarovanou výchovou a vzdelávaním k občianstvu vo viacerých všeobecných i špecifických učebných predmetoch v škole.
   

  Základné úlohy členov ŽŠR

  vyjadrujú sa k podstatným otázkam, návrhom, opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania podieľajú sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku predkladajú riaditeľovi a vedeniu školy návrhy a stanoviská, na ktorých sa dohodli organizujú vlastné aktivity podľa záujmu, schopností, možností študentov organizujú tradičné podujatia školy / imatrikulácia, ples...
  spolupracujú pri organizovaní študentských športových aktivít riešia problémy žiakov v škole zlepšujú komunikáciu a informovanosť medzi žiakmi, učiteľmi, vedením rozvíjajú u žiakov organizačné a komunikačné schopnosti podieľajú sa na obraze školy, stávajú sa lojálnymi so svojou školou

  ŽŠR, jej zriadenie, činnosť, náplň, úlohy a. i. definuje Zákon 596 z 5. novembra 2003 o štátnej správe v škole a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
   

  Úlohy koordinátora ŽŠR

  koordinátor je partnerom študentov sprostredkuje komunikáciu žiakov s vedením
  je pre študentov zdrojom informácii, poskytuje im možnosti participovať zjednocuje žiacky kolektív školy spolupracuje s triednymi učiteľmi zabezpečuje zahrnutie nákladov na činnosť ŽŠR do rozpočtu školy podporuje dobrovoľnícke činnosti mládeže so zreteľom na posilňovanie solidarity mladých ľudí a zapojenia sa ako zodpovedných občanov osobitný dôraz kladie na rozvoj neformálneho vzdelávania, ktorého súčasťou je aj zvýšenie povedomia o ochrane životného prostredia pomáha študentom organizovať kultúrno-spoločenské aktivity a aktivity výchovno-vzdelávacieho charakteru


  Harmonogram aktivít

  Členovia ŽŠR pod vedením koordinátora sa pravidelne raz týždenne / min. raz za dva týždne / stretávajú na zasadnutiach, riešia aktuálne problémy a pripravujú organizáciu dopredu plánovaných i neplánovaných aktivít. Koordinátorom ŽŠR je Mgr. Ľubica Fedorová. Členmi ŽŠR sú jednotliví zástupcovia tried.

   

  Členovia ŽŠR pod vedením koordinátora zasadnú pravidelne každý štvrtok počas veľkej prestávky v učebni SJL.