VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  Dokumenty školy


  Dokumenty školy (plus formuláre, vzory a pod.):

  Školský vzdelávací program pre 4 ročné gymnázium  na školský rok 2019/2020 (pdf)

  Školský vzdelávací program pre 8 ročné gymnázium  na školský rok 2019/2020 (pdf)

  Školský vzdelávací program pre francúzsku bilingválnu sekciu na školský rok 2019/2020 (pdf)

  Školský vzdelávací program pre ruskú bilingválnu sekciu na školský rok 2018/2019 (pdf)

   

   

  Školský poriadok 2019 (pdf)

   


  Dokumenty pre pedagogických zamestnancov:

  Informovaný súhlas - aktivita

  Informovaný súhlas - výlet

  Zápisnica z triedneho aktívu

  Správa o činnosti PK za I., II. polrok školského roku

  Štatistický výkaz za II. polrok školského roku

  Mimoriadne pracovné úlohy PZ

   

  Dokumenty pre všetkých zamestnancov:

  Kolektívna zmluva 2019 s dodatkami

   


  Protispoločenská činnosť:

  V zmysle smernice o pravidlách uplatňovania zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach Gymnázia M. R. Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, 042 24 Košice zverejňujeme meno zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov.

  Podnet v zmysle uvedeného zákona je možné podať:

  1. písomne:
   1. listom odovzdaným zodpovednej osobe na jej pracovisku: Mgr. Zina Pavlovová, Gymnázium M. R. Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, 042 24 Košice
   2. listom zaslaným na adresu zamestnávateľa: Gymnázium M. R. Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, 042 24 Košice s poznámkou „opsc - neotvárať“
   3. e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu: opsc@gmrske.sk (spôsob dostupný 24 hodín denne)
  2. ústne:
   1. s vyhotovením písomného záznamu (záznam obsahuje: meno, priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného pobytu oznamovateľa, deň a hodinu vyhotovenia záznamu, predmet podnetu, osobu voči ktorej podnet smeruje, podpis oznamovateľa a zodpovednej osoby) nahlásením u zodpovednej osoby na jej pracovisku: Gymnázium M. R. Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, 042 24 Košice