VITAJTE NA STRÁNKACH
    Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

    O škole


     

    Naše gymnázium patrí medzi najstaršie stredné školy na východnom Slovensku, do roku 1858 bolo jedinou strednou školou v Košiciach a do roku 1918 jediným klasickým gymnáziom v tomto meste.

    Popri existujúcom 4-ročnom gymnaziálnom štúdiu vznikla dňa 1. septembra 1991 na pôde Gymnázia Kováčska 28. Košice bilingválna slovensko-francúzska sekcia, ktorá významne ovplyvnila ďalší kvalitatívny i štrukturálny vývoj školy. Stalo sa tak na základe medzivládnej dohody uzavretej medzi Francúzskom a vtedajším Československom. Základným cieľom uvedenej dohody bolo pripraviť budúcich odborníkov pre spoluprácu s Francúzskom v oblasti kultúrnej, ekonomickej a spoločenskovednej.Pri veľmi náročnom štúdiu si žiaci pod vedením kvalifikovaných profesorov, pripravovaných v SR i vo Francúzsku, osvojujú francúzsky jazyk, absorbujú vedecko-technické poznatky v tomto jazyku, do hĺbky sa oboznamujú s literatúrou, kultúrou a spoločensko-vedným životom vo Francúzsku a frankofónnych krajinách. Bilingválna sekcia takto spája dve kultúry, ktoré umožňujú mladým ľuďom mnohostrannejšie poznávanie života a umocňujú tvorivý rozvoj vlastnej osobnosti.