VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  4 - ročné gymnázium


   

  • dlhoročná tradícia
  • štúdium s posilnenou výučbou cudzích jazykov a rovnomerným zastúpením prírodovedných, ako aj humanitných predmetov
  • učebný plán tohto študijného odboru je vo vyšších ročníkoch upravovaný v rámci disponibilných hodín formou voliteľných seminárov na základe vlastnej profilácie žiakov
  • Benefity:
   • plná kvalifikovanosť pedagogického zboru
   • nadštandardná jazyková príprava žiakov (ANJ, FRJ, NEJ, RUJ)
   • možnosť získania medzinárodne uznávaných jazykových diplomov DELF
   • uplatnenie sa absolventov na domácich i zahraničných VŠ, ako i na trhu práce
   • vynikajúca vybavenosť školy modernými technológiami
   • vysoká úspešnosť v zapájaní sa školy do projektov
  • Cieľ: profilovať sa ako škola, ktorá okrem kľúčových kompetencií poskytuje svojim absolventom nadštandardnú jazykovú prípravu.