VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  Erasmus


   

  Projekt: Erasmus +

   

  xxx

   

  Kľúčová akcia 1 – Mobilita jednotlivcov


  Táto kľúčová akcia podporuje mobilitu študentov a zamestnancov: príležitosti pre študentov, účastníkov vzdelávania, mladých ľudí a dobrovoľníkov a tiež pre profesorov, učiteľov, školiteľov, pracovníkov s mládežou, zamestnancov vzdelávacích inštitúcií a organizácií občianskej spoločnosti, aby získali študijné a/alebo profesionálne skúsenosti v inej krajine.

   

  Pokiaľ ide o zamestnancov, pracovníkov s mládežou a profesionálov pôsobiacich v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, očakáva sa, že činnosti mobility docielia tieto výsledky:


  1. lepšie kompetencie zúčastnených prepojené s ich profesijnými profilmi (výučba, odborná príprava, práca s mládežou atď.),
  2. hlbšie porozumenie postupom, politikám a systémom v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy alebo mládeže v jednotlivých krajinách,
  3. väčšia schopnosť odštartovať zmeny v príslušných vzdelávacích organizáciách, pokiaľ ide o modernizáciu a medzinárodnú otvorenosť,
  4. hlbšie porozumenie vzájomných prepojení medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním, odbornou prípravou a trhom práce,
  5. lepšia kvalita práce a činností vykonávaných v prospech študentov, účastníkov vzdelávania, učňov, žiakov, dospelých študentov, mladých ľudí a dobrovoľníkov,
  6. hlbšie porozumenie a lepšia schopnosť reagovať na sociálnu, jazykovú a kultúrnu rozmanitosť,
  7. lepšia schopnosť riešiť potreby znevýhodnených osôb,
  8. väčšia podpora a propagácia činností mobility u študentov,
  9. väčšie možnosti z hľadiska profesionálneho a kariérneho rozvoja,
  10. lepšie kompetencie v oblasti cudzích jazykov,
  11. väčšia motivácia a uspokojenie v každodennej práci

   

   

  GMRŠ v Košiciach je gymnázium zamerané na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov. Nie je to dané iba samotnou existenciou dvoch bilingválnych sekcií (francúzskej a ruskej), ale aj rozšírenou výučbou anglického jazyka na všetkých sekciách.

   

  Naši študenti si v rámci hodín konverzácie v anglickom jazyku osvojujú aj odbornú terminológiu jednotlivých spoločensko-vedných predmetov, čím štúdium anglického jazyka dostáva polobilingválny charakter.

   

  Učitelia anglického jazyka sa pravidelne zapájajú do metodických kurzov, ktoré sa konajú v anglicky hovoriacich krajinách a nadobudnuté vedomosti a zručnosti využívajú na vyučovacích hodinách. Tieto kurzy sú finanacované z fondov ERASMUS+ KA1 mobilita jednotlivcov.

   

  Z našich učiteľov anglického jazyka sa kurzu zúčastnili:

   

  Drahoslava Vasiľová

  • r. 2014, Methodology and Language for Secondary Teachers, Pilgrims v Canterbury, Veľká Británia
  • r. 2016, Language and Methodology for Teachers of English, Angloland v Scarborough, Veľká Británia

   

   

  Michaela Zahatňanská

  • r. 2016, Content and Language Integrated Learning, ADC College v Londýne, Veľká Británia

   

   

  Silvia Krížeková

  • r. 2013, Methodology and Language for Secondary Teachers, Pilgrims v Canterbury, Veľká Británia
  • r. 2014, Teachers´ Refresher Course, International House v Dubline, Írsko
  • r. 2016, CLIL for Teachers, English Matters v Dubline, Írsko