VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  Erasmus


   

  Projekt: Erasmus +

   

  xxx

   

  Kľúčová akcia 1 – Mobilita jednotlivcov


  Táto kľúčová akcia podporuje mobilitu študentov a zamestnancov: príležitosti pre študentov, účastníkov vzdelávania, mladých ľudí a dobrovoľníkov a tiež pre profesorov, učiteľov, školiteľov, pracovníkov s mládežou, zamestnancov vzdelávacích inštitúcií a organizácií občianskej spoločnosti, aby získali študijné a/alebo profesionálne skúsenosti v inej krajine.

   

  Pokiaľ ide o zamestnancov, pracovníkov s mládežou a profesionálov pôsobiacich v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, očakáva sa, že činnosti mobility docielia tieto výsledky:


  1. lepšie kompetencie zúčastnených prepojené s ich profesijnými profilmi (výučba, odborná príprava, práca s mládežou atď.),
  2. hlbšie porozumenie postupom, politikám a systémom v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy alebo mládeže v jednotlivých krajinách,
  3. väčšia schopnosť odštartovať zmeny v príslušných vzdelávacích organizáciách, pokiaľ ide o modernizáciu a medzinárodnú otvorenosť,
  4. hlbšie porozumenie vzájomných prepojení medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním, odbornou prípravou a trhom práce,
  5. lepšia kvalita práce a činností vykonávaných v prospech študentov, účastníkov vzdelávania, učňov, žiakov, dospelých študentov, mladých ľudí a dobrovoľníkov,
  6. hlbšie porozumenie a lepšia schopnosť reagovať na sociálnu, jazykovú a kultúrnu rozmanitosť,
  7. lepšia schopnosť riešiť potreby znevýhodnených osôb,
  8. väčšia podpora a propagácia činností mobility u študentov,
  9. väčšie možnosti z hľadiska profesionálneho a kariérneho rozvoja,
  10. lepšie kompetencie v oblasti cudzích jazykov,
  11. väčšia motivácia a uspokojenie v každodennej práci

   

  ROK 2019

  Prázdniny sú predovšetkým obdobím oddychu od školských lavíc, ale pre niektorých našich kolegov aj priestorom, keď si rozširujú vlastné vedomosti a rozvíjajú kompetencie potrebné za školskou katedrou. Aj toto leto 2019 naše tri kolegyne nadšene vycestovali na prelome júla a augusta do prímorského mestečka Scarborough vo Veľkej Británii a aktívne participovali na troch metodických kurzoch. Školenia s názvom: Language and methodology for teachers of English language – blended approach, Effective use of technology in teaching a Content and language integrated learning poskytla vzdelávacia inštitúcia Anglolang Scarborough www.anglolang.com s dlhoročnou tradíciou metodických kurzov.

  Školenia prebehli vďaka finančnej podpore Erasmus plus, ochote pedagógov prerušiť čas oddychu v rodinnom kruhu a podstúpiť takúto intenzívnu formu vzdelávania a podpore vedenia gymnázia. Kolegyniam týmto patrí za nás všetkých obrovská vďaka. Pozrite si fotodokumentáciu. (Uverejnené 02.10.2019)

   

   

   

   

  Silvia Krížeková

  GMRŠKE koordinátor pre Erasmus+, mobilita KA101 školské vzdelávanie www.erasmusplus.sk

   

   

   

  ROK 2017

  Záleží nám na jazykovom vzdelávaní všetkých našich žiakov, nie len tých bilingválnych. Gymnázium M. R. Štefánika poskytuje kvalitné hodiny cudzieho jazyka naprieč všetkými sekciami. Deje sa tak aj vďaka snahe našich učiteľov dopĺňať si vzdelanie prostredníctvom zahraničných školení, financovaných z fondov Erasmu Plus

   

  Jednou z nich je aj Veronika Vasiľová, ktorá má okrem aprobácie francúzskej filológie aj právnické vzdelanie. Pani V. Vasiľová absolvovala dvojtýždňový metodický kurz v Paríži na France Langue, ktorý ju podľa jej vlastných slov mimoriadne obohatil po odbornej stránke a nabil pozitívnou energiou motivovať našich žiakov k čo najlepším výkonom. Týmto ďakujeme p. V. Vasiľovej za jej snahu a každodennú mravenčiu prácu so žiakmi. (Uverejnené dňa 09.01.2018)

   

  Z našich učiteľov francúzskeho jazyka sa kurzu zúčastnila:

   

  Veronika Vasiľová

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  GMRŠ v Košiciach je gymnázium zamerané na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov. Nie je to dané iba samotnou existenciou dvoch bilingválnych sekcií (francúzskej a ruskej), ale aj rozšírenou výučbou anglického jazyka na všetkých sekciách.

   

  Naši študenti si v rámci hodín konverzácie v anglickom jazyku osvojujú aj odbornú terminológiu jednotlivých spoločensko-vedných predmetov, čím štúdium anglického jazyka dostáva polobilingválny charakter.

   

  Učitelia anglického jazyka sa pravidelne zapájajú do metodických kurzov, ktoré sa konajú v anglicky hovoriacich krajinách a nadobudnuté vedomosti a zručnosti využívajú na vyučovacích hodinách. Tieto kurzy sú financované z fondov ERASMUS+ KA1 mobilita jednotlivcov.

   

  Z našich učiteľov anglického jazyka sa kurzu zúčastnili:

   

  Drahoslava Vasiľová

  • r. 2014, Methodology and Language for Secondary Teachers, Pilgrims v Canterbury, Veľká Británia
  • r. 2016, Language and Methodology for Teachers of English, Angloland v Scarborough, Veľká Británia

   

  • r. 2017, Creative Teaching in the Secondary and Adult English language Classroom (Kreatívne vyučovanie anglického jazyka pre stredoškolákov a dospelých), certifikát

   

  Michaela Zahatňanská

  • r. 2016, Content and Language Integrated Learning, ADC College v Londýne, Veľká Británia

   

  • 2017, Advanced Language, Materials and Methodology (Anglický jazyk, materiály a metodológia pre pokročilých), certifikát

   

  Silvia Krížeková

  • r. 2013, Methodology and Language for Secondary Teachers, Pilgrims v Canterbury, Veľká Británia
  • r. 2014, Teachers´ Refresher Course, International House v Dubline, Írsko
  • r. 2016, CLIL for Teachers, English Matters v Dubline, Írsko

  • 2017, Content and Language Integrated Learning- CLIL (Integrované vyučovanie predmetu a jazyka), certifikát