VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  Koordinátori školy  Podľa § 153 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonníka práce) v znení neskorších predpisov sa zamestnávateľ stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. Zodpovednosť vedúceho pedagogického zamestnanca – riaditeľa za ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov vyplýva aj z § 5 ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
   
  Pedagogickým zamestnancom – špecialistom je triedny učiteľ, výchovný poradca, kariérový poradca, uvádzajúci pedagogický zamestnanec, vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru, koordinátor informatizácie, iný zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom, napríklad poradca pre vzdelávanie prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, špecialista na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, cvičný pedagogický zamestnanec, koordinátor prevencie.
   
  Odborným zamestnancom – špecialistom je uvádzajúci odborný zamestnanec, supervízor, iný zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom napríklad koordinátor prevencie, výchovný poradca, kariérový poradca.
   

  Zoznam koordinátorov nášho gymnázia: 

   

  Koordinátor maturitnej skúšky: Mgr. Mária Vargová
  Koordinátor ŠkVP:  Mgr. Františka Kendrová / Mgr. Zina Pavlovová
  Koordinátor pre environmentálnu výchovu: Mgr. Elena Bozuľová
  Koordinátor pre výchovu k manželstvu, rodičovstvu a zdravej životospráve: RNDr. Radka Riečanová
  Koordinátor protidrogovej prevencie: Ing. Janka Weissová
  Koordinátor slovensko - francúzskej bilingválnej sekcie: Mgr. Matej Piroh                                                                                
  Koordinátor kontinuálneho vzdelávania: Mgr. Zina Pavlovová                                                                                                    Koordinátor slovensko - ruskej bilingválnej sekcie: Mgr. Adriana Lauffová
  Koordinátor Žiackej školskej rady: Mgr. Ľubica Fedorová                                                                                                            
  Koordinátor pre výchovné poradenstvo:  Mgr. Františka Kendrová